STATISTICĂ MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ


Welcome to Your Classroom!

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie

Programele de studii: Chimie medicală & farmaceutică

STATISTICĂ MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Anul I, 2017/2018, semestrul II

Bine ați venit!

=====================================

Contact: Conf. univ. dr. MARIN VLADA
Web: http://prof.unibuc.ro/vlada,

http://old.unibuc.ro/prof/vlada_m/

Blog: http://mvlada.blogspot.ro/

Proiecte: c3.cniv.ro, c3.icvl.eu

Azotul din ADN-ul nostru, calciul
din dinţii noştri, fierul din sângele
nostru, carbonul din plăcintele
noastre cu mere au fost produse
în interiorul stelelor aflate în
colaps gravitaţional.
Noi suntem făcuţi din materie stelară.
Carl Edward Sagan (1934-1996),
american astronomer, cosmologist,
astrophysicist, astrobiologist.

INVITAȚIE! Welcome to Google Classroom! (Give them the class code: y9tnajl): https://classroom.google.com/u/0/c/MTIyNjYyNDU5ODFa | Tutoriale (cap. 1-5)-Se interzice distribuirea pe Internet!


Premieră la Facultatea de Chimie: anul 2016, prima admitere la „Chimie medicală”; anul 2017, prima admitere la „Chimie farmaceutică”

Bibliografie – Tutoriale Curs + Laborator

Bibliografie: Tutoriale (Curs + Laborator)
M. Vlada, Statistică și Informatică pentru chimie medicală și farmaceutică. Concepte, metode, tehnologii, software și aplicații, Editura Universităţii din Bucureşti, ISBN 978-606-16-0940-6, 2017 (print, 395 pag.). DESCRIERE: www.chimie.unibuc.ro | https://editura-unibuc.ro

  • Prezentul curs de “Statistică matematică și Informatică” destinat studenţilor din anul I de la “Chimie medicală și farmaceutică” nu este un curs de Chimie sau Fizică, ci unul transdisciplinar, ce abordează concepte, metode, proceduri susținute de produse software, oferite de Matematică, Statistică și Informatică, în studiul fenomenelor și proceselor.
  • Conţinutul şi competenţele urmărite a fi căpătate trebuie să-i ajute pe studenţi să înţeleagă conţinutul celorlalte cursuri din programul de studii pentru “Chimie medicală și farmaceutică”.
  • Software: MS Excel, Symys Draw, JS Draw, ChemSketch, Chem Draw, ChemOffice 16.

 Resurse digitale

INVITAȚIE! Welcome to Google Classroom! (Give them the class code: y9tnajl): https://classroom.google.com/u/0/c/MTIyNjYyNDU5ODFa | Tutoriale (cap. 1-5)-Se interzice distribuirea pe Internet!

TUTOTIALE: CURS + LABORATOR

„Învăţarea duce la obţinerea cunoştinţelor, dar observațiile și experimentele duc la consolidarea lor”

Ştefan Procopiu, fizician şi inventator

Software pentru chimie.

Chemistry Software. Utilizarea de software pentru rezolvarea problemelor de chimie.

Ref.:
http://mvlada.blogspot.ro/2017/05/software-pentru-chimie.html
http://c3.cniv.ro/?q=2017/ch-software

Fișa disciplinei: https://www.scribd.com/
Teme și aplicații Laborator: https://www.scribd.com/


Evaluarea/Colocviu

Evaluarea (Colocviul) la cursul de STATISTICĂ & INFORMATICĂ

A) Întrebări referitoare la subiectele de la Curs + Laborator: erori si propagarea erorilor, parametrizarea si rezolvarea problemelor (Excel), Indicatori statistice, gruparea în clase, Eliminarea valorilor aberante, Funcții de probabilitate și functii de repartiție, Estimarea și testarea ipotezelor statistice, Metoda celor mai mici pătrate (MCMMP), Modele de aproximare liniare (dreapta de regresie) și neliniare, comparația modelelor (coeficientul R2), rezolvarea ecuațiilor și a sistemelor, tabelarea funcțiilor și scenarii în Excel, reprezentarea moleculelor, structurilor și reacțiilor chimice folosind
Symyx / ChemSketch / JSDraw / BIOVIO Draw.

B) Susținerea “face to face” și prezentarea unui Proiect ce va cuprinde (enunțuri + rezolvări):

1. FC-1 (foaia de calcul 1) – parametrizarea și rezolvarea unei probleme folosind Excel. Calcule folosind indicatori statistici;
2. FC-2 (foaia de calcul 2) – Aplicație privind prelucrarea statistică a datelor experimentale: gruparea in clase/intervale; eliminarea valorilor aberante; estimarea și testarea ipotezelor statistice;
3. FC-3 (foaia de calcul 3) – o problemă ce necesită modele de aproximare liniare/neliniare (căutarea din cele 5 modele);
4. O prezentare PPT sau Prezi de 7-8 slide-uri, primele să reprezinte o sinteză de conținut pentru FC-1, FC-2, FC-3, iar ultimele să cuprindă reprezentări pentru molecule și reacții chimie folosind ISIS/Draw sau JSDraw.

OBSERVAȚIE: Conținutul digital al proiectului se va descărca prin e-mail la Laboratorul de informatică.
OBSERVAȚIE. Fiecare student are stocat proiectul ca atasare în e-mailul personal, iar când va fi prezentat la Colocviu, va descărca fișierele la Laboratorul de Informatica.

Nota finală: FC1 = 2 puncte, FC2= 2 puncte, FC3=3 puncte, (70 % , 7 puncte)
PPT=1 punct, Intrebari cu raspunsuri corecte=1 punct
TOTAL = 9+1 oficiu=10
– la FC1 – dacă problema este prea simplă, în comparație cu problema “vase cu azot”, punctaj = 0 (Tema 3, Laborator nr. 2, Ref.: http://www.unibuc.ro/prof/vlada_m/docs/2012/iun/22_16_34_21TEME-Laborator-2012.pdf).
– la FC2 – dacă nu sunt elaborate cele 5 modele și nu se arată cum s-a ales (din cele 5 modele) modelul liniar, se depunctează cu 1 punct
– la FC3 – dacă nu se dau explicații relevante privind prelucrările statistice realizate, se depunctează cu 1 punct

– la prezentarea PPT, dacă nu există editare de formule și reacții chimice cu software specializat si nu se poate proba editarea, se depunctează cu 0.5 puncte
– dacă prezentarea este realizată cu Prezi, se adaugă 1 punct
– dacă la 1-2 intrebări primite, răspunsurile sunt incorecte, se scade 1 punct
– daca studentul nu poate să reproducă unele calcule și editări/reprezentări din Proiect, se scade 1 punct.
OBSERVAȚIE: În cazurile când, în proiect apar erori de calcul sau reprezentări greșite, studentul este invitat să le corecteze; dacă acesta reușeste să-si corecteze greșelile, poate primi 0.5.puncte; altfel să fie depunctat cu 0.5 puncte.
Extras din FIȘA Disciplinei
10. Evaluare

Tip activitate[1] 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs A) Întrebări referitoare la subiectele de la Curs + Laborator ; Corectitudinea răspunsurilor –înţelegerea şi aplicarea corectă a problematicii tratate la curs
B) Susţinerea şi prezentarea proiectului la calculator; Rezolvarea corectă a aplicatiilor si problemelor.
– Întrebări pe baza temelor de la curs şi laborator
– Întrebări pe baza aplicaţiilor practice ce rezolva diverse probleme alese prin opţiunea studentului
70%
10.5.1. Laborator/Seminar Corectitudinea răspunsurilor – însuşirea şi înţelegerea corectă a problematicii tratate la laborator. – Rezolvarea corecta a temelor pe parcursul semestrului. Obţinerea rezultatelor corecte la temele de la laborator Temele de laborator se analizează şi se testează în prezenţa studenţilor. 30%
10.5.2. Laborator (Lp)
10.5.3. Proiect
10.6. Standard minim de performanţă
a) nota 5 (cinci) pentru realizarea a 80% a temelor de laborator şi răspunsuri corecte din problematica de la curs 50%
b) explicaţii corecte de elaborare a proiectului; realizarea sarcinilor pentru temele de laborator şi elaborarea punctelor 1,2 şi 4 pentru proiect

 

mandela.jpg einstein.jpg

Conf. dr. Marin Vlada,Universitatea din București,07 Februarie 2018


[1]SI – studiu individual; TC – teme de control; AA – activităţi asistate; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de laborator; P – proiect, lucrări practice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *